Rotary Club Tirana
 
   
 

a

 

 

1990-91:          Honor Rotary with Faith and Enthusiasm
                        Valorizzare il Rotary con fede ed entusiasmo
                        Bëje Rotarin të vlefshëm me besim dhe entuziazëm
                        Paulo V.C. Costa

 

1991-92:          Look beyond yourself
                        Guardate al di la di voi stessi
                        Shikoni përtej vetvehtes
                        Rajendra Saboo

 

1992-93:          Real Happiness is Helping Others
                        La vera felicita e’ aiutare gli altri
                        Lumturia e vërtetë është të ndihmosh të tjerët
                        Clifford  L. Dochterman

 

1993-94:          Believe in what your do – Do what you beleive in
                        Credete in cio’ che’ fate, fate cio’ in cui credete
                        Besoni në atë që bëni, bëni atë që besoni
                        Robert R. Barth

 

1994-95:          Be a friend
                        Sii un amico
                        Ji një mik
                        William (Bill) H. Huntley

 

1995-96:          Act with Integrity. Serve with Love. Work for Peace.
                        Agire con Correttezza. Servire con Amore. Lavorare per la pace
                        Vepro me Ndershmësi. Shërbe me Dashuri. Puno për Paqen
                        Herbert Brown

 

1996-97:          Build the Future with Action and Vision
                        Costruisci il futuro con azione e lungimiranza
                        Ndërtoje të ardhmen me veprim dhe largpamësi
                        Luis Vincente Giay

b

 

1997-98:          Show Rotary Cares for your community, for our world, for its people
                        Mostrate l’impegno del Rotary al servizio della vostra comunita’, del nostro mondo,
della sua popolazione
                        Tregoni zotimin e Rotarit në shërbim të bashkësisë tuaj, të botës sonë, të popullatës së saj

                        Glen W. Kinross

c

 

1998-99:          Follow your Rotary Dream
                        Vivi il suo sogno rotariano
                        Jetoje ëndrën tënde rotariane
                        James L. Lacy

 

 

 

 

 

1999-2000:      Act  with Consistency, Credibility, Continuity
                        Agisci con Coerenza, Credibilita’, Continuita
                        Vepro me Ndërgjegje, Besueshmëri, Vazhdimësi
                        Carlo Ravizza

d

 

2000-01:          Create Awareness, Take Action
                        Create la consapevolezza, passate all’azione
                        Krijoni ndërgjegjësimin, hidhuni në veprim
                        Frank Devlyn

 

2001-02:          Mankind is our business
                        L’umanita’ e’ il nostro impegno
                        Njerëzimi është zotimi i ynë
                        Richard D. King

 

 

2002-03:          Sow the Seeds of Love
                        Diffondere il seme dell’amore
                        Të përhapim farën e dashurisë
                        Bhichai Rattakul

e

 

2003-04:          Lend a Hand
                        Tendi la mano
                        Jepe dorën
                        Jonathan B. Majiyagbe

f

 

2004-05:          Celebrate Rotary
                        Celebriamo il Rotary
                        Përkujtoje Rotarin
                        Glen E.Estess, SR

g

 

 

2005-06:          Service Above Self
Servire al di sopra di ogni intresse personale
Shërbe përtej çdo interesi vetiak
                        Carl-Wilhelm Stenhammar

h

 

 

2006-07:          Lead the Way
                        Apriamo la via
Të hapim rrugën
                        William B. Boyd

 

i                                      

 

2007-2008:      Rotary Shares
                        Il Rotary e’ Condivisione
                        Në Rotari Bashkëpunohet
                        Wilfrid J. Wilkinson
                                                                                                                                                                                      

j                                                    

 

 

 

 

www.rotarytirana.org
 
Copyright (C) 2012, Rotary Club Tirana, all rights reserved.